Процедура за рецензиране

Списание “Икономическа мисъл“ прилага двойно анонимно рецензиране на всички предложени за публикуване ръкописи.

В работата си рецензентите стриктно се придържат към процедурата за рецензиране на списанието и прилагат Етичните насоки за рецензенти на COPE.

При получаване на ръкопис редакционният екип преценява дали той отговаря на Целите и обхвата и изискванията за публикуване на списанието. Ръкописи, които не са съвместими с редакционните цели на списание „Икономическа мисъл“ или не отговарят на изискванията за публикуване, се отхвърлят.

Всички ръкописи първоначално задължително преминат през проверка за плагиатство. За целта се използват специализирани софтуерни продукти за различните езици. При наличие на висока степен плагиатство ръкописите се отхвърлят.

Определянето на външни рецензенти се извършва от редакционната колегия според проблематиката на ръкописа и изискванията за избягване на конфликт на интереси. Рецензентите на списанието получават покана за извършване на рецензия в определен времеви хоризонт. При извършване на рецензията си те използват форма за рецензия на български (Form-review-bg.docx)или на английски език (Form-review-en.docx), която съдържа количествени и качествени оценки. При сериозни разминавания в качествените оценки и препоръки и при отклонение с повече от 20% от количествените оценки ръкописът се предоставя на трети рецензент. След неговата оценка редакционната колегия взeма окончателно решение за ръкописа.

Когато прегледът на ръкописа е завършен, коментарите на рецензентите се обобщават от редакторите и се изпращат на автора заедно с редакционното решение. Авторът се съобразява с направените препоръки и ги отразява в нова версия на ръкописа, която изпраща обратно на редакцията в установения за това срок. При необходимост новата версия се изпраща повторно за преглед на рецензентите. Този етап може да се повтори няколко пъти, за да се осигури високо качество на публикуваните ръкописи.

След приемането на последната версия на ръкописа той преминава през езикова редакция, което се съгласува с автора.