Публикуване на статия

Ако искате да предложите тема за специален брой на списанието, моля направете предложение до електронната поща на редакцията econth@iki.bas.bg. Моля представете темата и защо смятате, че ще представлява интерес за научната общност. Също така ще бъде полезно да посочите примерни подтеми и потенциални гост редактори. След обсъждане в редакционната колегия и международния издателски съвет ще Ви уведомим за нашето решение.

Редакцията на списанието приема оригинални авторски ръкописи в обем от 3000 до 10 000 думи (6-20 стр.), вкл. визуални материали, приложения и използвана литература. Ръкописите трябва да са представени на MS Word или други редактори, съвместими с тази програма.

Освен оригинални авторски ръкописи списанието публикува и отзиви за книги и информация за научни форуми.

Език на ръкописа – английски, български или френски.

Всеки ръкопис трябва да съдържа:

 • Резюме в обем до 250 думи (1/2 страница) на езика на публикация и на английски език
 • До 5 ключови думи и кодове по JEL класификацията
 • Информация за автора (институция, звено, академична степен и длъжност, ORCID номер, както и ел. адрес на автора за кореспонденция)
 • Бележки, ако има
 • Благодарности, ако има
 • Принос на авторите
 • Декларация за конфликт на интереси - coiauth-bg.doc.

Всеки ръкопис трябва да е форматиран съгласно изискванията за формат на ръкопис - ETJ-paper-model-bg.docx.

Цитирането в ръкописите трябва да е съобразено със седмото издание на Ръководството за публикуване (2020 г.) на Американската психологическа асоциация (APA). За получаване на конкретни инструкции, моля, консултирайте се тук.

Най-често използваните случаи на цитиране са представени във формата за ръкопис.

При цитиране на литературни източници на кирилица те трябва да се транслитерират на латиница. За улеснение може да се ползват онлайн софтуерни продукти на следните страници:

Ръкописът може да се изпрати директно оттук или на електронната поща на редакцията – econth@iki.bas.bg. Препоръчваме авторът да направи регистрация на сайта на списанието, която ще се използва за комуникация с него.

ЕТИЧНИ НОРМИ В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ

В качеството си на издател на списание „Икономическа мисъл“ Институтът за икономически изследвания при Българска академия на науките изпълнява своите задължения на закрила на всички етапи на издателската дейност с изключителна загриженост и прилагане на високи етични стандарти и добри практики. В работата си редакционната колегия на списанието изцяло се съобразява с насоките на Комитета за етични норми при публикуване (COPE), представени на адрес: https://publicationethics.org/guidance/Guidelines.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Редакционната колегия на списание „Икономическа мисъл“ прилага в работата си добрите практики, представени в Етичния инструментариум за успешна редакция на Комитета за етични норми при публикуване (COPE).


Решения за публикуване на подаден ръкопис

Редакционната колегия на списание „Икономическа мисъл“ взема решенията за това кои подадени в редакцията ръкописи да се публикуват. Решенията се вземат на основата на получените анонимни рецензии, с които се прави проверка и оценка на съответния труд и неговото значение за изследователите и за читателите. Редакционната колегия се ръководи от политиката на списанието, но тя се подчинява и на актуалните ограничения на законовите изисквания в сила по време на публикуване на съответните материали, в това число отнасящите се до клевета, нарушаване на авторски права и плагиатство. Редакционната колегия може да се съвещава с други редактори или рецензенти, преди да вземе решение за публикуване.


Равнопоставеност

Ръкописите се оценяват по тяхното интелектуално съдържание без оглед на расата, пола, сексуалната ориентация, религиозните убеждения, националността, гражданството или политическите убеждения на авторите.


Поверителност

Главният редактор и членовете на редакционната колегия в никакъв случай не трябва да разгласяват информация за подаден ръкопис на никого освен на съответния автор, рецензентите на ръкописа, потенциалните рецензенти, други свързани с ръкописа консултанти и издателя, в зависимост от случая.


Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси

Непубликуваните материали или идеи, описани в подаден за рецензиране ръкопис, в никакъв случай не бива да се използват в собствени изследвания на членовете на редакционната колегия без изричното писмено съгласие на автора. Строго конфиденциалната информация или идеи, получени с помощта на рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за лично облагодетелстване. Членовете на редакционната колегия трябва да се отказват от преценяване на ръкописи, в случай че се получава конфликт на интереси по причини, свързани с конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с някого от авторите, организациите или (евентуално) институциите, свързани с материалите. Редакционната колегия трябва да изисква от авторите да разгласяват съответните конкурентни интереси и да публикуват корекции, ако след публикуването на техния материал се открие, че са налице такива конкурентни интереси.


Намеса и сътрудничество при разследвания

ИИИ при БАН (заедно с редакционната колегия) предприема съответни мерки в отговор на представяне на оплакване за погазване на етичните норми при подаден ръкопис или публикуван материал. Обикновено тези мерки включват влизане във връзка с автора на ръкописа или на публикуваната статия и установяване основателността на полученото оплакване или предявени претенции, но може и да се изпратят уведомления до компетентните институции и научноизследователски организации, а ако се установи, че оплакването е основателно, трябва да се публикува корекция, опровержение или да се предприемат други действия, в зависимост от случая. За всяка получена информация за неспазване на етичните норми в областта на издателската дейност задължително се взема решение и се предприемат мерки, дори и нарушението да е открито години след публикуването на съответния материал.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Рецензентите на списание „Икономическа мисъл“ се ръководят в работата си от Етичните насоки за рецензенти на Комитета за етични норми при публикуване (COPE).


Принос към решенията на редакционната колегия

Рецензиите помагат на редакционната колегия при вземането на решения за публикуване и чрез обмяна на информация между автора и редакционната колегия могат също да допринесат за подобряване на представения ръкопис. Рецензиите представляват основна съставна част на официалната комуникация между учените. Редакционната колегия на списание „Икономическа мисъл“ споделя възгледа, че всички учени, които желаят да внесат своя принос в научните публикации, приемат задължението да участват в процеса на научно рецензиране.


Готовност

Всяко лице, избрано за рецензент, което се чувства недостатъчно квалифицирано за изготвянето на рецензия на изследването, залегнало в основата на даден ръкопис, или е наясно, че не може да се справи със срока на възложената му рецензия, следва незабавно да уведоми редакционната колегия и да не поема ангажимент за написването на рецензията, така че тя да може да бъде възложена на друг рецензент.


Поверителност

Всички ръкописи, получени за рецензиране, трябва да бъдат третирани като поверителни документи. Те в никакъв случай не бива да се показват или да се обсъждат с други лица с изключение на случаите, в които главният редактор е дал разрешение за това (при извънредни и изключителни обстоятелства). Това задължение се отнася и до лицата, поканени за рецензенти, които не са приели написването на рецензия.


Стандарти за обективност

Рецензиите следва да се съставят, като се спазват нормите за обективност. Критиките на лична основа към автора са неуместни и неприемливи. Рецензентите трябва да изразяват вижданията си ясно и да излагат съответните аргументи в полза на своите тези.


Позоваване на източници

Всяко твърдение, че дадено наблюдение, теоретичен извод или аргумент вече е описано в научната литература, трябва да е придружено от съответния цитат. Освен това рецензентът е длъжен да уведоми редакционната колегия за всяка по-съществена прилика или припокриване между рецензирания ръкопис и друг публикуван материал, лично известен на рецензента.


Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси

Строго конфиденциалната информация или идеи, получени с помощта на рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за лично облагодетелстване. Рецензентът не трябва да рецензира ръкописи в случай на конфликт на интереси, дължащ се на конкуренцията, сътрудничеството или други взаимоотношения или връзки с някой от авторите, организациите или институциите, свързани със статиите.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ


Стандарти при подаване на ръкописи за публикуване

Авторите на ръкописи с резултати от оригинална научноизследователска дейност следва да представят коректно извършената от тях работа, както и обективната ѝ значимост. В ръкописа трябва да се представят точно използваните основни данни, послужили за доказателствена база. Всеки ръкопис трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, така че и други да могат да възпроизвеждат извършената работа. Фалшификации или съзнателно неточни декларации представляват неетично поведение и са недопустими.


Достъп и съхранение на данните

При подаването на ръкопис в редакцията на авторите може да бъде предявено изискването да предоставят изходните данни от тяхното изследване заедно с ръкописа за целите на процеса на рецензиране и те трябва да са готови да предоставят публичен достъп до тези данни, ако е практически възможно. Във всички случаи те следва да могат да осигурят достъп до тези данни на други компетентни лица за период от поне 10 години след публикацията, при условие че конфиденциалността на участниците бъде защитена и законовите права на собственика на данните позволява тяхното оповестяване.


Оригиналност или плагиатство

Авторите трябва да гарантират, че са написали и подали в редакцията изцяло оригинален труд, а ако са използвали трудове и/или фрази от други автори, тези цитати следва да са посочени като такива по надлежния начин. Плагиатството има много форми, като се започне с копирането на чужд материал и представянето му за собствен, премине се през преписването на значителни части от чужд материал (без посочване на автора) и се стигне до обявяване на резултати от научни изследвания, проведени от други автори, за собствени. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване на научни материали и е недопустимо.


Подаване/публикуване на един и същи ръкопис в няколко издания

Общото правило е авторът да не публикува ръкописи, описващи в общи линии едно и също научно изследване, в повече от едно издание или като една и съща първична (основна) публикация. Подаването на един и същи ръкопис едновременно в повече от едно списание представлява неетично поведение в практиката на научните публикации и е недопустимо. Авторът не може да изпраща за разглеждане в друго издание вече публикуван материал. Редакционната колегия на списанието следва изрично да е дала съгласие на автора в случай на вторична публикация, която задължително трябва да отразява същите данни и тълкувания, които фигурират и в първичния документ. Във вторичната публикация задължително се цитира и препратка към първичния материал.


Позоваване на източници

Задължително правило е признанието на използвани чужди трудове да бъде правилно оформено в подадения ръкопис. Авторите са длъжни да цитират публикациите, оказали влияние при определяне на естеството и характера на предложения за публикуване ръкопис. Информацията, получена в частни взаимоотношения, т.е. по време на разговор, в хода на дадена кореспонденция или при обсъждане с трети лица, не може в никакъв случай да се използва и да се публикува без изричното писмено разрешение на източника на тази информация. Информацията, получена по време на оказване на поверителни услуги, например при рецензиране на ръкописи или проектна документация за субсидиране, не може в никакъв случай да се използва без изричното писмено разрешение на автора на материала, участвал в тези услуги.


Авторство на ръкописа

Авторството следва да се ограничава до лицата, внесли значителен принос в концепцията, оформянето, изпълнението или тълкуването на научното изследване. Всички лица, внесли значителен принос в дадено научно изследване, трябва да фигурират като съавтори. В случаите, в които в определени съществени аспекти на даден научноизследователски проект има и други участници, следва да има признание на тяхното участие или те да фигурират в списък на спомоществователите. Съответният автор трябва да гарантира, че в ръкописа са включени единствено всички действителни съавтори, както и че всички съавтори са прегледали и одобрили окончателния вариант на ръкописа и са дали съгласието си за подаването му за публикуване.


Разкриване и предотвратяване на конфликти на интереси

В своите ръкописи всички автори следва да обявят всякакви съществени конфликти на интереси от финансов и от друг характер, които биха могли да се разглеждат като влияние върху резултатите от изследването им или тълкуването на техните ръкописи. Необходимо е да се посочват както съавторите, така и всички източници на финансова подкрепа за даден изследователски проект. Като примери за потенциални конфликти на интереси, които подлежат на разгласяване, могат да се посочат: местоработата, консултациите, притежаването на акции в търговски дружества, получените възнаграждения, платените експертни заключения, заявленията/регистрациите на патенти, субсидиите и други форми на финансиране на научноизследователска дейност. Всички потенциални конфликти на интереси трябва да се посочват на възможно най-ранен етап.


Анонимно рецензиране

Авторите на подадени ръкописи са длъжни да участват в процеса на анонимно рецензиране и да съдействат в пълна степен, като отговарят своевременно и в срок на исканията от страна на редакционната колегия за предоставяне на изходните данни, обяснения и уточнения по ръкописа, доказателства за спазване на етичните норми и удостоверения за авторско право. В случай на решение за публикуване на статията след съществена преработка авторите трябва да отговорят точка по точка на коментарите на рецензентите, систематично и навреме, да преработят и да подадат повторно своя ръкопис в редакцията на списанието, като спазят обявения краен срок.


Фундаментални грешки в публикуваните трудове

Когато даден автор открие съществена грешка или неточност в свой собствен публикуван материал, той е длъжен своевременно да уведоми редакционната колегия на списанието или издателя и да им съдейства статията да бъде изтеглена или коригирана. Ако редакционната колегия на списанието или издателят научи от трето лице, че в даден публикуван материал се съдържа съществена грешка, авторът има задължението своевременно да изтегли или да коригира материала или да представи на редакционната колегия на списанието доказателства за верността на първоначалния материал.


Конфликт на интереси

Под конфликт на интереси се разбира финансов ангажимент или взаимоотношения, които могат да повлияят на обективността, целостта или интерпретацията на предложения ръкопис. 

В своите ръкописи всички автори следва да обявят всякакви съществени конфликти на интереси от финансов и от друг характер, които биха могли да се разглеждат като влияние върху резултатите от изследването им или тълкуването на техните ръкописи. Необходимо е да се посочват както съавторите, така и всички източници на финансова подкрепа за даден изследователски проект. Като примери за потенциални конфликти на интереси, които подлежат на разгласяване, могат да се посочат: местоработата, консултациите, притежаването на акции в търговски дружества, получените възнаграждения, платените експертни заключения, заявленията/регистрациите на патенти, субсидиите и други форми на финансиране на научноизследователска дейност. Всички потенциални конфликти на интереси трябва да се посочват на възможно най-ранен етап.

Рецензентите и редакторите трябва да се оттеглят от разглеждане на ръкопис, ако обявеният конфликт на интереси ги възпрепятства от безпристрастна научна преценка или оценка. Рецензентите не могат да преглеждат ръкопис, ако не подходят обективно. Рецензент или редактор, при когото има установен конфликт, но смята, че не пречи на безпристрастната му позиция, трябва да го сподели с главния редактор. По преценка на редакционната колегия те могат да бъдат заменени с други рецензенти и редактори. Редакционните решения за ръкописи, поръчани или заявени от главния редактор, не могат да се вземат и да бъдат одобрявани от него.

В писмото за покана за рецензиране задължително се включва следния абзац: "Ако знаете или предполагате, че сте наясно със самоличността на автора и ако смятате, че има потенциален конфликт на интереси, които могат да повлияят на Вашето решение, заради Ваша връзка с автора (напр. по отношение на близко приятелство или конфликт / съперничество) или по някаква друга причина, моля да го декларирате. Приемането на нашата покана, се смята за липса на потенциален конфликт на интереси.“ Стандартната политика е да не се използва рецензент, ако е оповестен конфликт на интереси.

Ръкопис, представен от редактор на списанието, се обработва от някой от другите редактори, който не е от същата институция, като изпратилия ръкописа редактор. Другият редактор ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа.

Ръкопис, представен от автор, за който може да се установи потенциален конфликт на интереси и е от същата институция като някой от членовете на редакционната колегия, се предоставя на друг член на редакционната колегия. Този редактор избира рецензенти и взема всички решения относно публикуването на ръкописа. При необходимост се прави консултация с главния редактор.

Документ, изпратен от член на семейството на един от членовете на редакционната колегия или от автор, чиято връзка с един от редакторите може да породи съмнение за пристрастна оценка (например от гледна точка на близко приятелство или конфликт / съперничество), се предоставя на друг член на редакционната колегия. Този редактор избира рецензенти и взема всички решения относно публикуването на ръкописа. При необходимост се прави консултация с главния редактор.


Декларация за свободен достъп

Ние сме ангажирани с бързото и глобално разпространение на висококачествени научни изследвания и практики чрез свободен достъп (СД) и други средства. По този начин се стремим да увеличим максимално въздействието и влиянието на нашите статии.

Обещаваме да поддържаме високи етични стандарти, свързани с всички аспекти на процеса на публикуване, да предоставяме персонално обслужване на нашите автори, редактори и рецензенти и да се стремим към възможно най-ефективно разпространение на нашите публикации.

Стремим се към справедливи, прозрачни и устойчиви модели на свободен достъп. Подкрепяме архивирането на научното съдържание и достъпността на съответните данни и набори от данни.

Вярваме, че всеки трябва да може да публикува СД, независимо от статута, географското положение или институционалната принадлежност. Ние се ангажираме да помагаме на нашите автори да преодолеят бариерите пред публикуването на техните трудове в ОА.


Не се събират никакви публикационни или други такси от авторите. Авторите не получават авторски хонорар.

Всички публикувани статии на сайта на списанието са лицензирани съобразно Международните стандартни лицензи на Криейтив комънс 4.0 за некомерсиална употреба (CC BY-NC 4.0). Лицензът позволява комбинирането и използването на части от съдържание в други собствени разработки с некомерсиална цел, като не е задължително те да бъдат лицензирани при същите условия.

Условията на CC BY-NC 4.0 позволяват на потребителите да:

 • споделят съдържание — да копират и да разпращат оригиналния материал на различен носител и в различен формат; 
 • адаптират/променят съдържанието — да комбинират , променят и създават ново съдържание 

при следните условия:

 • заслуги (на) - Всяко споразумение, ползващо символа „CC“, изисква от потребителите да се позоват на оригиналния документ по начина, по който е указано, без това да предполага, че авторът подкрепя тях или техния труд. Ако потребителите не пожелаят да упоменат или да отразят по какъвто и да било начин приноса на автора и не очакват утвърждаване на тяхната разработка, те трябва да получат писмено разрешение от автора;
 • некомерсиална употреба, обозначена със символа „NC“ – Авторът разрешава копирането, изтеглянето, разпространението, визуализирането, използването и модифицирането на собствения си труд за всякакви некомерсиални цели.

Economic Thought Journal © 2023 is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.