Изисквания за публикуване

Редакцията на списанието приема оригинални авторски ръкописи в обем от 3000 до 10 000 думи (6-20 стр.), вкл. визуални материали, приложения и използвана литература. Ръкописите трябва да са представени на MS Word или други редактори, съвместими с тази програма.

Освен оригинални авторски ръкописи списанието публикува и отзиви за книги и информация за научни форуми.

Език на ръкописа – английски, български или френски.

Всеки ръкопис трябва да съдържа:

 • Резюме в обем до 250 думи (1/2 страница) на езика на публикация и на английски език
 • До 5 ключови думи и кодове по JEL класификацията
 • Информация за автора (институция, звено, академична степен и звание, ORCID номер, както и ел. адрес на автора за кореспонденция)
 • Бележки, ако има такива
 • Благодарности, ако има такива
 • Принос на авторите
 • Декларация за конфликт на интереси и авторство – Coi&Auth-bg.doc.

Всеки ръкопис трябва да е форматиран съгласно изискванията за формат за ръкопис - ETJ-paper-model-bg.docx.


Изисквания за цитиране

Цитирането в ръкописите трябва да е съобразено със седмото издание на Ръководството за публикуване (2020 г.) на Американската психологическа асоциация (APA). За получаване на конкретни инструкции, моля, консултирайте се тук.

Най-често използваните случаи на цитиране са представени във формата за ръкопис.

При цитиране на литературни източници на кирилица те трябва да се транслитерират на латиница. За улеснение може да се ползват онлайн софтуерни продукти на следните страници:

Ръкописът може да се изпрати директно оттук или на електронната поща на редакцията – econth@iki.bas.bg. Препоръчваме авторът да направи регистрация на сайта на списанието, която ще се използва за комуникация с него.


Такси

Не се събират никакви публикационни или други такси от авторите. Авторите не получават авторски хонорар.


Авторско право

Политика на достъп и лицензиране на съдържанието

Всички публикувани статии на сайта на списанието са лицензирани съобразно Международните стандартни лицензи на Криейтив комънс 4.0 за некомерсиална употреба (CC BY-NC 4.0). Лицензът позволява комбинирането и използването на части от съдържание в други собствени разработки с некомерсиална цел, като не е задължително те да бъдат лицензирани при същите условия.

Условията на CC BY-NC 4.0 позволяват на потребителите да:

 • споделят съдържание — да копират и да разпращат оригиналния материал на различен носител и в различен формат; 
 • адаптират/променят съдържанието — да комбинират , променят и създават ново съдържание 

при следните условия:

 • заслуги (на) - Всяко споразумение, ползващо символа „CC“, изисква от потребителите да се позоват на оригиналния документ по начина, по който е указано, без това да предполага, че авторът подкрепя тях или техния труд. Ако потребителите не пожелаят да упоменат или да отразят по какъвто и да било начин приноса на автора и не очакват утвърждаване на тяхната разработка, те трябва да получат писмено разрешение от автора;
 • некомерсиална употреба, обозначена със символа „NC“ – Авторът разрешава копирането, изтеглянето, разпространението, визуализирането, използването и модифицирането на собствения си труд за всякакви некомерсиални цели.

Economic Thought Journal © 2023 is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.