Политика за опровержение

Твърденията, мненията и данните, съдържащи се във всички публикации, са само на отделните автор(и) и сътрудник(и), а не на ИИИ-БАН и/или редактор(и). ERI-BAS и/или редакторът(ите) отхвърлят отговорност за всякакви наранявания на хора или собственост, произтичащи от идеи, методи, инструкции или продукти, посочени в съдържанието.