Оригинална статия Микроикономика

ЗНАЧЕНИЕ НА НЕКОГНИТИВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И ИНОВАЦИИТЕ

Жасмина Мишева - докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет. ORCID 0000-0002-8396-4002
Получена: 05 апр 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2023
JEL E24 J24 О15
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368105

Резюме

Анализирани са некогнитивните фактори за развитие на човешкия капитал и влиянието им върху иновациите като конкретна създадена стойност в организациите. Изложени са хипотези за прякото и положително влияние на шест поведенчески и психологически независими променливи върху иновациите. Използван е количествен метод за анализ на данните, събрани чрез анкета, която включва 204 респонденти, работещи в ИТ сферата в и извън България. Резултатите от предложения регресионен модел показват статистически значима връзка между некогнитивните фактори на влияние и иновациите, като разкриват важността и нуждата да се взимат предвид тези елементи при измерването, анализирането и инвестирането в човешкия капитал. Изследването дава ясна насока за по-нататъшен анализ на значението на некогнитивните фактори за създаването на специфични стойности от човешкия капитал и може да бъде от практическа полза за организациите в стратегиите и планирането за развитие на човешкия капитал.

Как да се цитира тази статия

Misheva, J. (2023). Znachenie na nekognitivnite faktori za razvitie na choveshkiya kapital i inovatsiite (Importance of non-cognitive factors for human capital development and innovation). Economic Thought Journal, 68 (1), 89-112 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368105

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж