Оригинална статия Микроикономика

ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ: ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Петя Брънзова - доцент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките, секция „Регионална и секторна икономика“. ORCID 0000-0002-9876-8100
Получена: 13 май 2024
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2024
JEL Q15 Q10 Q16
DOI https://doi.org/10.56497/etj2469102

Резюме

Прецизното земеделие представлява иновативен подход, използващ технологии и научни методи, за подобряване на ефективността и на устойчи-востта на селскостопанските операции. Във връзка с това в изследването са анализирани различни технологични иновации, вкл. използването на сензори, GPS системи, дистанционно зониране и софтуерни решения, които помагат за оптимизиране на селскостопанските операции. Разгледани са и предизвика-телствата пред внедряването на прецизното земеделие, както и бъдещите въз-можности за развитие в този сектор. Обсъдени са потенциалните ползи за зе-меделските стопани, за селските общности и за околната среда от прилагането на такъв подход. Подчертана е важността на прецизното земеделие като инова-тивна стратегия за справяне с предизвикателствата пред селското стопанство и за постигане на устойчиво развитие в земеделието. Целта на изследването е да подпомогне земеделските производители, селскостопанските специалисти и решаващите лица в сектора да вземат информирани решения и да изградят стратегии за внедряване на прецизното земеделие в техните практики. Това ще допринесе за подобрение на ефективността и на устойчивостта на селското стопанство, ограничавайки използването на ресурси като вода, торове и пести-циди, за повишаване на производителността на земеделските култури и за на-маляване на неблагоприятните въздействия на селското стопанство върху околната среда.

Как да се цитира тази статия

Branzova, P. (2024). Pretsiznoto zemedelie: Tehnologichni inovatsii za ustoychi-vo selsko stopanstvo (Precision Agriculture: Technological Innovations for Sus-tainable Agriculture). Economic Thought Journal, 69(1), 24-36 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2469102

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж