Оригинална статия Школи на икономическата мисъл и методология

ОСНОВИ НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА: НОВАТА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА СРЕЩУ НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ – ТЕОРЕТИЧНИЯТ СБЛЪСЪК МЕЖДУ МАРК ГРАНОВЕТЪР И ОЛИВЪР УИЛЯМСЪН

Хенрик Егберт - Университет за приложни науки Анхалт, Германия
Теодор Седларски - СУ „Св. Кл. Охридски“
Александър Б. Тодоров - Икономически университет - Варна
Получена: 13 май 2024
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2024
JEL B31 B21 B25 B15 Z13
DOI https://doi.org/10.56497/etj2469103

Резюме

Преди близо 50 години социологът Марк Грановетър отправя своята фундаментална критика към икономическата теория, с която поставя началото на т.нар. нова икономическа социология. Атаката му е насочена към формиращите се концепции на новата институционална икономика и към идеите на Оливър Уилямсън (1932–2020) – най-видния представител на модерното изследователско направление през този период. Изследването ни обобщава критиката на Грановетър и отговора на Уилямсън. В аргументацията си Уилямсън използва теорията на трансакционните разходи, докато Грановетър акцентира върху социалната „вграденост“ на индивидите. Дебатът повлиява икономическата наука като цяло, насочвайки изследователския интерес към институциите, вкл. към социалните мрежи. Двата подхода не прерастват в общ проект. Новата икономическа социология остава поддисциплина на социологията – концепцията за социалната вграденост не губи своята привлекателност, но е свързана със значителни емпирични предизвикателства. Новата институционална икономика от своя страна се превръща в неизменна част от общоприетия икономически дискурс.

Как да се цитира тази статия

Egbert, H., Sedlarski, T., Todorov, A. B. (2024). Osnovi na savremennata ikonomika: Novata institutsionalna ikonomika sreshtu novata ikonomicheska sotsiologiya – teoretichniyat sblasak mezhdu Mark Granovetar i Olivar Uilyamsan (Foundations of Contemporary Economics: New Institutional Economics vs. New Economic Sociology – The Granovetter-Williamson Debate). Economic Thought Journal, 69(1), 37-53. (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2469103

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж