Оригинална статия Школи на икономическата мисъл и методология

ОСНОВИ НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА: ЕЛИНОР ОСТРОМ И ОБЩИТЕ РЕСУРСИ

Хенрик Егберт - Университет за приложни науки Анхалт, Германия
Теодор Седларски - СУ „Св. Кл. Охридски“
Александър Б. Тодоров - Икономически университет - Варна
Получена: 14 дек 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 5/2023
JEL H41 D71 B25 H44 C92
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368505

Резюме

Елинор Остром променя начина на мислене за общите ресурси в икономиката. Предлаганият от нея институционален анализ показва, че групите могат да намерят решения на сложни проблеми, свързани с управлението на колективните блага. Тя демонстрира, че успешно колективно действие може да се организира и от равноправни рационални индивиди. Заедно със съпруга ѝ Винсент Остром се противопоставят на приватизацията, национализацията и централизираното административно управление на общите блага. Вместо това те насърчават полицентричното управление като решение за много общи ресурси. Подходът става известен като Блумингтънска школа по политическа икономия, същевременно бурно развиващо се направление в теорията на публичния избор.

Как да се цитира тази статия

Egbert, H., Sedlarski, T., Todorov, A. B. (2023). Osnovi na savremennata ikonomika: Elinor Ostrom i obshtite resursi (Foundations of Contemporary Economics: Elinor Ostrom and Common Pool Resources). Economic Thought Journal, 68(5), 554-571 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368505

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж