Оригинална статия Микроикономика

ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ

Росица Чобанова - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 14 дек 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 5/2023
JEL O52 O32 L25 M38 L21
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368501

Резюме

Разгледан е проблемът за оценката на иновациите в предприятията в България и нейната сравнимост с тази на другите европейски държави. Във връзка с това са дискутирани понятийно-категориалният апарат, използваните бази данни и методологията на тяхното събиране, измерване и интерпретиране. Количествените анализи и оценки на иновациите в предприятията в България са извършени при спазване на методическите изисквания на Евростат и на ОИСР и преди всичко на тези от Осло. Идентифицирани са някои трудности при по-прецизното сравняване на иновациите в българските предприятия с тези в останалите страни от Европейския съюз и са установени причините за тях. Иновациите в българските предприятия са характеризирани по различни признаци, като са използвани структурен анализ и анализ на контекста. Получените резултати дават основание да се твърди, че са налице сериозни пропуски при формирането на българската иновационна политика. Сред най-съществените от тях е, че при изграждането на национална среда за пазарно функциониране на икономиката не се отчита глобализацията, което намира израз в спадащо външно и вътрешно търсене на обновени продукти и технологии, произведени в страната, дисбаланси във финансирането на НИРД и др., което води до намаляване на иновациите в българските предприятия. Накрая са дефинирани изводи и препоръки от гледна точка на формирането на иновационна политика, адекватна на новите реалности.

Как да се цитира тази статия

Chobanova, R. (2023). Otsenka na inovatsiite v predpriyatiyata na primera na Balgariya. (Assessment of Innovations in Enterprises: The Case of Bulgaria.) Economic Thought Journal, 68 (5), 455-482 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368501

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж