Оригинална статия Микроикономика

ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ

Росица Чобанова - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 17 окт 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 4/2023
JEL A13 L25 B52 L21 О38
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368401

Резюме

Проблемът за оценката на иновациите в предприятията като оценка на постигане на поставени стратегически цели на развитието им е особено актуален и значим в условията на преход към нов стадий на икономическо развитие и свързаните с него преформулиране на мисиите и целите на предприятията и съответната държавна стратегия и политика. Във връзка с това представеното изследване има за цел да систематизира различните позиции по този проблем. Установени са различни цели на обновяването, респ. различен контекст на оценките, свързани с конкуренцията, с големината на предприятията, с благосъстоянието, с общия интерес, с новата технологична парадигма и др., от една страна, и различни причини и последици, от друга. Отграничени са гледни точки по отношение на оценката на иновациите на представители на школи на икономическата мисъл, които дискутират поставения от практиката проблем, като тези на Брандайс и неговите привърженици, на университетите в Харвард, Оксфорд и Чикаго, на последователите на Шумпетер, на Портър, на ордолибералите и др. Посочено е, че съвременните дискусии за иновациите в предприятията и тяхната оценка все повече се свързват с текущите потребности на практиката – иницииране на закони за конкуренцията, решаване на съвременни предизвикателства, които са резултат от ускоряването на промените в използваните технологии, и др. Направеният преглед и систематизация на дебатите в българската литература показват, че те се фокусират върху формулирането на целта на развитието.

В заключение се подчертава, че е необходимо да се преодолее дескриптивният подход при изследване на проблемите на развитието (и на оценката на иновациите в предприятията в частност) и да се премине към проблемноориентиран подход, насочен към определяне и решаване на проблеми на практиката.

Как да се цитира тази статия

Chobanova, R. (2023). Otsenka na inovatsiite v predpriyatiyata: teoretichni aspekti. (Evaluation of innovations in enterprises: theoretical aspects. Economic Thought Journal, 68 (4), 359-379 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368401

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж