Оригинална статия Микроикономика

ДИНАМИКА НА ТЕЖЕСТТА НА ДЪЛГА ПРИ НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г.

Галя Тасева - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 17 окт 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 4/2023
JEL G30 G32 G33
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368402

Резюме

Целта на изследването е да се оцени динамиката на тежестта на дълга на нефинансовите предприятия в България, като се акцентира върху влиянието на пандемията от коронавирус при фирмите от различните сектори. Анализът се основава на данни за периода 2016 – 2020 г., предоставени от НСИ. С помощта на коефициентите на база информация от отчета за доходите и баланса, както и въз основа на коефициентите с участието на паричния поток от основна дейност се констатира висока волатилност на капацитета за понасяне на дълг. Това говори за голям риск и за силна зависимост от привлечено финансиране за рефинансиране на падежиращи се задължения. Изследването показва разнородна динамика на задлъжнялостта и тежестта на дълга при различните сектори през първата година от пандемията, която в значителна степен може да се обясни с разнопосочното влияние на мерките за ограничаване на разпространението на заразата върху нивото на икономическа активност в изследваните сектори. При повечето от тези сектори се установява намаление на капацитета за понасяне на дълг през първата година от пандемията. Негативен индикатор за капацитета на фирмите в това отношение е и ниската рентабилност от използването на активите през разглеждания период. При повечето сектори през първата година от пандемията се констатира повишение на традиционните коефициенти за ликвидност, но сериозно влошаване на показателя „Паричен поток от основна дейност/Текущи задължения“. Пандемията от COVID-19 изостря недостатъците на традиционните коефициенти за ликвидност, засилвайки несигурността за това доколко продаваеми са материалните запаси и доколко събираеми са вземанията на фирмите.

Как да се цитира тази статия

Taseva, G. (2023). Dinamika na tezhestta na dalga pri nefinansovite predpriyatiya v Balgariya prez perioda 2016 – 2020 g. (Dynamics of the debt burden of non-financial enterprises in Bulgaria during the period 2016 – 2020). Economic Thought Journal, 68 (4), 380-407 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368402

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж