Оригинална статия Микроикономика

ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 – 2020 г.

Ивайло Янков - главен асистент в Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, секция „Икономика на фирмата”,
Получена: 05 апр 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2023
JEL G30 G32 H32
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368102

Резюме

Представени са резултатите от дескриптивен анализ на задлъжнялостта на нефинансовите предприятия в България през периода 2014 – 2020 г. Използваният информационен масив е предоставен от НСИ. Методологията на изследването включва прилагането на финансови и статистически методи, чрез които се установява общото състояние на фирмената задлъжнялост на нефинансовите предприятия в страната, както и най-важните характеристики на връзките на задлъжняването с широко приети абсолютни и относителни финансови показатели. Изследването установява подобряване на основните коефициенти за измерване на задлъжнялостта на нефинансовите предприятия през разглеждания период, както и че равнището на фирмените задължения не представлява спирачка за икономическия растеж в България.

Как да се цитира тази статия

Yankov, I. (2023). Zadlazhnyalostta na nefinansovite predpriyatiya v Balgariya prez 2014 – 2020 g. (The indebtedness of non-financial enterprises in Bulgaria in 2014 – 2020). Economic Thought Journal, 68 (1), 39-58 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368102

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж