Обща икономика и преподаване

Предизвикателствата пред международния банков бизнес

Емил Панушев - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Получена: 20 Nov 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Книжка 5/2022
JEL: F10;
DOI: https://doi.org/10.56497/etj2267505

Като част от икономическата трансформация в държавите от Централна и Източна Европа проблемите, засягащи международния банков бизнес, се превръщат в обект на все по-голямото внимание от страна на научната общност. Издадената неотдавна монография „Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес“ отразява дългогодишната работа на доц. Виржиния Иванова, свързана с проучването на съществени аспекти от функционирането на световната икономика, и по-конкретно на структурните и организационните промени в международния банков бизнес. В книгата тези процесите са анализирани в контекста на регламентите на ЕС и на международните договорености и регулации на банковата дейност.

Изисквания за публикуване

Желаете да публикувате статия в списанието? Запознайте се с нашите условия за публикуване.

Научете повече