Оригинална статия Международна икономика

ЗА НЯКОИ ПРОМЕНИ В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Едуард Маринов - Нов български университет
Получена: 10 юли 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 3/2023
JEL F15 F02 F53
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368302

Резюме

Разгледана е връзката между теорията и практиката на икономическата интеграция и наблюдаваните структурни промени в световното стопанство. Изведена е разширена типологизация на интеграционните споразумения и е предложена нова, разширена теоретична рамка на икономическата интеграция, която включва едно ново „триизмерно“ разбиране на интеграцията и отразява участието и ангажираността в интеграционни процеси като нов инструмент на външнотърговската политика. В заключение са поставени някои въпроси, свързани с необходимостта от нова геоикономическа парадигма за разбиране и анализиране на процесите в световното стопанство.

Как да се цитира тази статия

Marinov, E. (2023). Za nyakoi promeni v teoriyata i praktikata na ikonomicheskata integratsiya. (On some changes in the theory and practice of economic integration). Economic Thought Journal, 68(3), 293-306 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368302

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж