Обща икономика и преподаване

Политиката за защита на конкуренцията като предпоставка за реализиране на предимствата на единния пазар на ЕС

Едуард Маринов - Нов български университет
Получена: 20 Nov 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Книжка 5/2022
JEL: L10 D40 L40
DOI: https://doi.org/10.56497/etj2267504

Европейският съюз има една от най-силните системи за защита на конкуренцията в света, които се прилагат и за компании извън Съюза, опериращи на единния пазар. Новите структурни предизвикателства пред политиката в областта на конкуренцията налагат да се преоцени нейната роля при трансформирането на европейската индустрия, както и за справянето с някои нови проблеми, произтичащи от спецификата на цифровата икономика и от пандемията от COVID-19. Във връзка с това в изследването е проследено значението на политиката в областта на конкуренцията на ЕС за ефективното функциониране на единния пазар. Представени са няколко казуса от практиката, въз основа на което са очертани структурните предизвикателства пред тази политика. Направен е и опит да бъдат обобщени новите предизвикателства, породени от пандемичната криза, от дигитализацията и от зеления преход, като са систематизирани новите мерки, свързани с тях.

Изисквания за публикуване

Желаете да публикувате статия в списанието? Запознайте се с нашите условия за публикуване.

Научете повече