Оригинална статия Финансова икономика

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО: МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Анелия Атанасова
Получена: 09 юни 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 5/2017
JEL М41
DOI https://doi.org/10.56497/etj1762505

Резюме

Счетоводната политика на предприятието е важен инструмент, с помощта на който се организира и представя информацията в годишния финансов отчет. В зависимост от целите, които ръководството на предприятието си поставя, то може да избере различни варианти на счетоводна политика, за да ги реализира. Това от своя страна може да доведе до изкривяване и дори до манипулиране на финансовия резултат на предприятието. За целите на управлението все по-важно значение придобива получаването на своевременна и по-детайлна информация, която обаче не може да се получи от финансовото счетоводство, а може да се осигури от управленското счетоводство. Оттук се повдига и въпросът за необходимостта от разработване и прилагане на счетоводна политика за управленското счетоводство, тъй като една и съща счетоводна политика не може да реализира различните цели на двете счетоводства. Във връзка с това поставената цел е да се изяснят причините за разработване на счетоводна политика за управленското счетоводство, какво съдържание се влага в това понятие и да се изведат разликите й спрямо счетоводната политика за финансовото счетоводство.

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж