Оригинална статия Микроикономика

ГЕОГРАФСКА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ГЕОГРАФСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСА НА ПЧЕЛЕН МЕД ОТ БЪЛГАРИЯ

Петя Брънзова - доцент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките, секция „Регионална и секторна икономика“. ORCID 0000-0002-9876-8100
Недялко Несторов - доцент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките, секция „Икономика на фирмата“. ORCID 0000-0002-1028-0531
Получена: 05 апр 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2023
JEL Q17 F14 F50 Q10
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368103

Резюме

Представени са резултати от проучване на състоянието и динамиката на българския износ на пчелен мед през периода от 2007 до 2022 г. Чрез специфични показатели са определени географската концентрация и устойчивост на износа. На тази методическа основа са направени обобщения за актуалната външнотърговска ситуация. Получените стойности на изследваните коефициенти при износа на пчелен мед дават основание да се твърди, че през разглеждания период се регистрира силно концентрирана географска структура ведно със значителна устойчивост. Малкият брой държави – основни търговски партньори на България, говори за уязвимост и чувствителност на процесите, свързани с износа, и бързо пренасяне в страната ни на потенциали промени в икономическата конюнктура на външнотърговските партньори.

Как да се цитира тази статия

Branzova, P., Nestorov, N. (2023). Geografska kontsentratsiya i geografska ustoychivost na iznosa na pchelen med ot Balgariya. (Geographic concentration and geographic sustainability of honey exports from Bulgaria). Economic Thought Journal, 68(1), 59-72 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368103

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж