Оригинална статия Микроикономика

АЛГОРИТМИЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И СЪГЛАСУВАНО ПОВЕДЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КОНКУРЕНЦИЯТА?

Александър Б. Тодоров - Икономически университет - Варна
Получена: 17 юни 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2022
JEL D43 D18 K21 L41
DOI https://doi.org/10.56497/etj2267105

Резюме

Резюме: Приложението на съвременни алгоритми за ценообразуване става все по-разпространена практика в реалната икономика. От една страна, това е свързано с подобрения в ефективността на фирмите, но от друга, може да предизвика рискове за конкуренцията на пазарите и по този начин да има нежелани последствия за потребителите. Изследването проследява актуалната интердисциплинарна дискусия относно възможността ценообразуващите алгоритми да доведат до съгласувано поведение. Тази възможност изглежда не само теоретично постижима, но и практически все по-лесно осъществима. Същевременно инструментите на политиката са ограничени и изправят органите за защита на конкуренцията пред нови предизвикателства.

Как да се цитира тази статия

Todorov, A., B. (2022). Algoritmichno tsenoobrazuvane i saglasuvano povedenie – predizvikatelstva pred konkurentsiyata? [Algorithmic Pricing and Concerted Behaviour – Competitive Challenges?]. Economic Thought Journal, 67(1), pp. 90-107 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2267105 

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж