Отзив Школи на икономическата мисъл и методология

ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ В СПЕЦИФИЧНИ АГРАРНИ СЕКТОРИ

Емил Панушев - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Получена: 17 окт 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 4/2023
JEL F10;
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368406

Резюме

Ангажиментите на България към Общата селскостопанска политика на Европейския съюз са сериозно предизвикателство за функционирането на редица аграрни сектори и за подкрепата на техните позиции на международните пазари. Научният интерес към използването на специфични форми на маркетингови стратегии в пчеларството и в зърнопроизводството е в основата на монографичното изследване на доц. д.ик.н. Любомир Любенов „Маркетинг стратегии на агросектори и региони: фактор за надрегионална конкурентоспособност“. В него са предложени научнообосновани концепции за приложение на маркетингов инструментариум чрез създаване на устойчиви функционални структури за успешно пазарно сегментиране на пчелните продукти и използване на регионалния стопански потенциал.

Как да се цитира тази статия

Panusheff, Е. (2023). Prilagane na savremenni strategii v spetsifichni agrarni sektori. (Application of modern strategies in specific agricultural sectors). Economic Thought Journal, 68(4), 463-465 (in Bulgarian).

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж