Оригинална статия Школи на икономическата мисъл и методология

ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОБСТВЕНОСТТА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ

Пламен Чипев - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 10 юли 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 3/2023
JEL B12 B11 B25 B13 B14
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368301

Резюме

В статията е анализирана концепцията за собствеността като основополагаща категория на икономическата система. За целта е проследено развитието на представите и на разбиранията за собствеността за продължителен период от време при последователната смяна на множество научни парадигми и съответните им икономически теории – от Платон до Барзел и Еггертссон. Това включва възникването, промените, надграждането или отпадането на една или друга характеристика в концепцията за собствеността. Анализът разкрива връзката на тези промени в концепцията с основните черти на всяка конкретна парадигма, целейки да обобщи онези характеристики, които дефинират възможно най-пълно самата икономическа категория. Специално внимание е отделено на институционалната природа на собствеността, като е предложен допълнителен и в определен смисъл алтернативен аспект на анализа от надикономическа, системна гледна точка.

Как да се цитира тази статия

Tchipev, P. D. (2023). Izgrazhdane i razvitie na kontseptsiyata za sobstvenostta kato ikonomicheska kategoriya. (Build-up and development of the concept of property as an economic category). Economic Thought Journal, 68(3), 245-292 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368301

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж