Школи на икономическата мисъл и методология

България в периода на Голямата депресия. В търсене на нов стопански и социален модел на развитие

Николай Неновски - Университет „Жул Верн“, Амиен, Франция
Цветелина Маринова - Нов български университет
Получена: 20 Nov 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Книжка 5/2022
JEL: G01 N14 N24 N54
DOI: https://doi.org/10.56497/etj2267501

Основна цел на изследването е да представи общата динамика на Голямата депресия в България, причините и факторите, които дават специфичен вид на нейното проявление в страната, нейните фази и форми, както и последвалата структурна промяна и траектория на българското стопанство и общество. Направен е опит заедно с реконструирането на историческите факти да се очертаят историята на стопанската мисъл и дебатите, които ги съпътстват. Без да изпадаме в детерминизъм, можем да твърдим, че цялостната динамика на причините, фазите и последствията от Голямата депресия притежава вътрешна логика и причинно-следствена последователност.

Изисквания за публикуване

Желаете да публикувате статия в списанието? Запознайте се с нашите условия за публикуване.

Научете повече