Оригинална статия Обща икономика и преподаване

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 2021 – 2022 Г. – МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАСЕНИЯТА ЗА СТАГФЛАЦИЯ

Искра Христова-Балканска - Институт за икономически изследвания при БАН
Емил Панушев - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Победа Луканова - Институт за икономически изследвания при БАН
Григор Сарийски - Институт за икономически изследвания при БАН
Виктор Йоцов - Институт за икономически изследвания при БАН
Димитър Златинов - Институт за икономически изследвания при БАН
Яна Пальова - Институт за икономически изследвания при БАН
Соня Георгиева - Институт за икономически изследвания при БАН
Цветомир Цветков - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 05 юни 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 2/2023
JEL E44 E60 E47 E2
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368201

Резюме

Изследвано е състоянието и развитието на българската икономика през 2021 г. и в началото на 2022 г. Разгледани са основните сектори на икономиката (реален, фискален, външен и финансов) и е анализиран пазарът на труда. Направена е оценка на провежданите политики в страната при отчитане на регионалните и на световните процеси и тенденции и на базата на конкретни изводи са отправени препоръки за овладяване на ценовата динамика, запазването на доходите и заетостта и гарантирането на фискалната стабилност. На основата на структурен макроикономически модел е предложена аргументирана средносрочна макроикономическа рамка, отразяваща различни допускания както за динамиката на външноикономическата среда, така и за очакваните икономически политики. Извършеният анализ на макроикономическата ситуация и предвижданията за развитието на българската икономика се основават на ключови фактори като ускоряващата се инфлация, неяснотите около епидемичната ситуация, предизвикана от COVID-19, геополитическите турбуленции в регионален аспект и очакваното ускоряване на инвестиционната активност чрез реализиране на проектите от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Как да се цитира тази статия

Zlatinov, D. et al. (2023). Balgarskata ikonomika prez 2021 – 2022 g. – mezhdu ikonomicheskoto vazstanovyavane i opaseniyata za stagflatsiya. (The Bulgarian economy in 2021 – 2022 – between economic recovery and stagflation concerns). Economic Thought Journal, 68(2), 123-162 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368201

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж