Обща икономика и преподаване

Индивидуална оценка на енергийната бедност – възможности и решения

Теодора Пенева - Институт за икономически изследвания при БАН
Емануил Зъбов - Технически университет
Драговест Джалов - „Българо-австрийска консултантска компания“ АД
Получена: 20 Nov 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Книжка 5/2022
JEL: D63 K32 Q48 I32 P46
DOI: https://doi.org/10.56497/etj2267502

Представено е предложение за индивидуална оценка на енергийната бедност чрез количествен модел за оценка на потребностите на домакинствата от енергия, базиран на разходноориентирания подход за измерване на енергийната бедност, който е доказано най-подходящият за националните специфики в България. Оценката съдържа демографски и технически компонент и е важна при определяне на нормализираните енергийни разходи на домакинствата като част от официалната линия на енергийната бедност заедно с доходите и цените за енергия. Като елемент от цялостния механизъм за борба с енергийната бедност регламентирането на линията на енергийна бедност е необходимо при приложението на финансови схеми за кредитиране на мерки за енергийна ефективност на сградите и на отоплителните системи на битовите потребители на енергия в нашата страна.

Изисквания за публикуване

Желаете да публикувате статия в списанието? Запознайте се с нашите условия за публикуване.

Научете повече